Ihmisen ja ympäristön huomioiva valaistus nostaa rakennuksen arvoa

Ajanmukaiset valaistusratkaisut parantavat tilojen viihtyisyyttä ja mukautuvat joustavasti olosuhteiden vaihteluihin. Aro Systemsistä saat kaikki valaistuksen nykyaikaistamiseen liittyvät palvelut ja tuotteet.

Vallitseva suuntaus edustaa luontevaa jatkumoa energiatehokkaan LED-teknologian laajamittaiselle esiin marssille. Kehittyneet järjestelmät perustuvat valaisinten entistä tarkempaan ohjattavuuteen ja tasokkaampaan valon laatuun.

”Human Centric Lighting eli ihmislähtöinen valaistus on alalla kasvava trendi. Sen ajatuksena on luonnonvaloa mukaileva rytmitys, mikä vaikuttaa positiivisesti ihmisten vireyteen ja hyvinvointiin”, kertoo Fagerhult Oy:n myyntipäällikkö Ville Räsänen.

HCL pohjautuu keinovalaistuksen sopeuttamiseen luonnonvalon värilämpötilojen ja määrien muutoksiin. Valaistustekniikan kehityksen myötä vuorokauden ja vuoden aikojen vaihtelut pystytään huomioimaan entistä paremmin.

”Luonnonvalo on ihmisen kannalta paras vaihtoehto, mutta keinovalolla kyetään jo saavuttamaan samoja suotuisia ominaisuuksia ja hyödyntämään niitä erilaisten sisätilojen valaistuksessa”, sanoo Glamox Oy:n segmenttipäällikkö Eero Latvajärvi.

Räsäsen mukaan lähemmäs luonnollisia valaistusolosuhteita päästään, kun hajautettua viileää ja suunnattua lämmintä valoa yhdistetään optimaalisesti toisiinsa. Tällöin varjot, kontrastit ja värit erottuvat selkeinä yksityiskohdista sekä tilojen pinnoista. Ympäristön hahmottuminen kolmiulotteisena ja sävyrikkaana lisää viihtyisyyttä, mikä heijastuu edelleen tilojen käyttäjien kokemuksiin ja jaksamiseen tehtävissään. Työpaikoilla ja oppilaitoksissa tämä ilmenee tuottavuutena, aktiivisuutena sekä vähäisinä sairauspoissaoloina.

HCL:n avulla voidaan sekä kompensoida puuttuvaa luonnonvaloa että luoda ihmisen luontaista vuorokausirytmitystä tukevia valaistusolosuhteita.

OHJAUKSEN ULOTTUVUUDET

Useimmat LED-liitäntälaitteet sopivat yhteen standardisoidun DALI-valonohjausprotokollan kanssa. Digitaalisen valonohjauksen vankka asema selittyy kaksisuuntaisella kommunikaatiolla, jossa signaali liikkuu yhden keskuksen sijasta kaikkien yksiköiden välillä. Tämä tekee siitä varsin luotettavan ja vaivattomasti hyödynnettävän.

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) mahdollistaa muun muassa ohjauskäskyjen ja vikatietojen välittämisen laitteelta toiselle. Tämä sallii valaistuksen monipuolisen hallinnan jopa valopistekohtaisesti. Käytännössä valaisimet kuuluvat kuitenkin yhteen tai yhtäaikaisesti useampaan ryhmään, joita ohjataan ja seurataan kokonaisuuksina.

Avoimeen DALI-protokallaan pohjautuvista ohjausjärjestelmistä on olemassa erilaisia versioita. Niiden toimintoja, kuten ajastuksia ja läsnäolotunnistuksia voidaan yleisesti muokata ohjelmoimalla. Tärkeänä ominaisuutena on reaaliaikainen valvonta ja tiedonkeruu esimerkiksi energiankulutuksesta tai tilojen käyttöasteesta.

Fagerhultin langattomassa Organic Response -järjestelmässä valaisimet välittävät toisilleen tietoa ihmisten läsnäolosta ja päivänvalon määristä. Toiminto perustuu valaisimiin integroituihin tunnistimiin, jotka käynnistyvät välittömästi, kun valaisimet liitetään sähköverkkoon.

Organic Response on käyttövalmis oletusasetuksilla, mutta tarvittaessa optimoitavissa älypuhelinsovelluksella. Nettipohjaisen portaalin kautta voidaan valaistuksesta kerätä tietoja ja liittää se kiinteistöautomaation osa-alueeksi. Valaistus toimii automaattisesti ja mukautuu ilman toimenpiteitä tilamuutoksiin. Laaja-alaisen ja vaivattoman säädettävyyden merkitys korostuu kohteissa, joiden käyttötarkoitukset vaihtelevat toistuvasti.

” Esimerkiksi uusissa koulurakennuksissa on perinteisten luokkakäytävien sijasta paljon yhteisiä tiloja, jotka on suunniteltu taipumaan moneen sekä koulupäivien aikana että niiden jälkeen”, Ville Räsänen toteaa.

Glamoxin lanseeraamaa Ethernet2DALI -ohjausta voidaan hallita joko perinteisillä painikkeilla tai langattomasti selainpohjaisilla käyttöliittymillä. Pilvipalveluun liitettynä sitä pystytään valvomaan etänä millä tahansa internet-yhteydellä.

”E2D on skaalautuvana erinomainen vaihtoehto muuntojoustavuuden kannalta tai jos valaistusta tarvitsee laajentaa tulevaisuudessa”, Eero Latvajärvi vinkkaa.

Järjestelmän DALI2-pohjaisen Vertex ApC-ohjaimen kolme DALI-kanavaa sisältävät yhteensä 192 osoitetta ja siihen voidaan liittää tavanomaisten valaistuskomponenttien lisäksi esimerkiksi DALI-turvavalaistustuotteita. Kokonaisuutta voidaan kasvattaa yhdistämällä tarvittava määrä ohjaimia lähiverkossa toisiinsa Ethernet-porttien kautta.

RAKENNUKSEN ARVOA NOSTAVAA

Älykkäästi ohjautuvan valaistuksen rooli on huomioitu laajalti kansainvälisissä kiinteistöjen sertifiointijärjestelmissä. Näistä LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) suuntautuu erityisesti olemassa oleville ja hankevaiheen isoille toimistorakennuksille. Sen arviointiperusteissa painotetaan valaistukseen olennaisesti liittyviä tekijöitä, kuten energiankäyttöä, sisätiloja ja innovatiivisuutta.

BREAAM (BRE Environmental Assessment Method) tarkastelee ympäristövaatimusten täyttymistä ja puntaroi niitä luokitusperusteissaan. Valaistus on asetettu yhdeksi osa-alueeksi auditoinneissa, joissa kiinteistölle voidaan myöntää ympäristötehokkuudesta 1-6 tähteä.

WELL-sertifioinnissa arvioidaan rakennuksia käyttäjien terveyden, viihtyvyyden ja hyvinvoinnin näkökulmista. Kokonaisvaltaisen katsannon keskiössä ovat sisäolosuhteet, mukaan lukien valaistuksen vaikutus niihin.

ENTISTÄKIN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEMPÄÄ

Valaistukselle asetetut kestävän kehityksen tavoitteet ulottuvat energiatehokkaasta teknologiasta tuotteiden valmistusmateriaaleihin.

Merkittävänä päänavauksena Fagerhult on tuonut markkinoille selluloosakartongista tehtyjä valaisimia. Suomen ensimmäiset kattoon upotettavat mallit ovat jo asennettu käyttökohteeseensa.

Innovatiiviselle raaka-aineelle tuo lisäarvoa pakkausmuovimäärien huomattava pieneneminen. Kierrätettävän ja ympäristöä vähän kuormittavan selluloosakartongin käytön mahdollistaa led-valonlähteiden lähes olematon lämmöntuotto.