Aro Systems rakentaa parempaa ympäristöä elää ja työskennellä vastuullisesti

Eettiset ohjeet

Jatkuvuus on meille kunnia-asia. Tänään tekemämme valinnat vaikuttavat myös tuleviin sukupolviin. 70 vuoden ajan periaatteenamme on ollut kestävä ja eettinen toiminta, joka takaa hyvät mahdollisuudet myös työtämme jatkavien käsissä. Emme tavoittele pikavoittoja, vaan pitkäjänteistä ja tasapainoista kehitystä.

Eettiset toimintaperiaatteemme sekä niiden toteuttaminen ja seuranta luovat pohjan toiminnallemme sekä päätöksenteollemme. Yrityksemme menestyminen rakentuu vahvoille arvoillemme, joita ovat asiakaslähtöisyys, kunnioitus ja luottamus, tuloksellisuus ja yrittäjähenkisyys.

 1. Asiakaslähtöisyys
  Suhtaudumme jokaiseen asiakkaaseemme uutena mahdollisuutena ylittää itsemme. Asiakas tietää parhaiten, kuinka haluaa projektinsa etenevän. Siksi tarkastelemme asioita aina asiakkaan näkökulmasta ja näemme jokaisen työtehtävän osana kokonaisuutta. Toteutamme projektit asiakkaan ehdoilla eri projektimuotoja käyttäen. Voidaksemme ylittää asiakkaan odotukset, ne pitää ensin kartoittaa. Asiakaslähtöisyys ulottuu myös jokaiseen arolaiseen. Hyvä ja reilu työntekijäkokemus säteilee myös asiakaskokemukseen.
 1. Kunnioitus ja luottamus
  Kaikki menestyksekäs yhteistyö on rakennettu molemminpuolisen kunnioituksen ja luottamuksen päälle. Kunnioitus perustuu kuuntelemiseen ja ymmärtämiseen. Luottamus mahdollistaa avoimen keskustelun ja rakentavan kritiikin luoden pohjan parhaalle mahdolliselle lopputulokselle. Haluamme asiakkaamme tietävän mitä projektissa tapahtuu, ettei hänen tarvitse murehtia työn etenemisestä.
 1. Tuloksellisuus
  Vaikka toimintamme on yrityksen perustamisesta lähtien rakentunut sen päälle, että työn jäljestä pitää pystyä tuntemaan aitoa ylpeyttä, on myös tuloksen tekeminen yrittämisessä aina keskiössä. Tuotamme tuloksia asiakkaillemme, henkilökunnallemme ja omistajille. Oikein toteutetussa projektissa kaikki osalliset kantavat vastuuta ja ovat voittajia.
 1. Yrittäjähenkisyys
  Aro Systems on henkeen ja vereen suomalainen perheyritys. Yrittäjähenkisyys tulee meille siis luonnostaan ja on positiivisessa mielessä läsnä kaikessa toiminnassamme. Haluamme aina oppia uutta ja soveltaa sitä käytäntöön. Vain kehittymällä jatkuvasti pystymme vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Tässä tarvitaan panostamista omaan osaamiseen ja uskoa tulevaisuuteen.

Toimimme avoimesti ja läpinäkyvästi

Taloudellisesti vastuullinen liiketoiminta on kaiken muun toiminnan edellytys. Lähtökohtamme on, että se kestää ulkopuolista tarkastelua. Työskentelemme voimassa olevien lakien ja säädösten sekä yrityksemme sopimusten mukaisesti. Edellytämme niiden noudattamista jokaiselta arolaiselta, yhteistyökumppaneiltamme sekä muilta sidosryhmiltämme.

Toimintamme perustuu avoimeen ja rehtiin kilpailuun periaatteidemme ja arvojemme mukaisesti. Toimintaamme ohjaavat vahvasti asiakkaidemme tarpeet ja odotukset palveluidemme kehittämiselle.

Noudatamme niin alihankkijoidemme, yhteistyökumppaneidemme kuin työntekijöidemmekin kanssa tekemiämme sopimuksia ja suhtaudumme heihin luottavasti ja reilusti. Huomioimme vastuullisuusasiat sekä yrityksemme sisällä että koko hankintaketjussamme. Odotamme samaa myös tavarantoimittajiltamme sekä muilta kanssamme toimivilta sidosryhmiltä.

Emme ota vastaan lahjoja, matkoja tai muita palveluita, jotka ylittävät normaalin vieraanvaraisuuden rajan. Myös oman vieraanvaraisuutemme tulee olla kohtuullista ja läpinäkyvää.

Emme tue emmekä osallistu poliittisten tai uskonnollisten organisaatioiden toimintaan. Yhteiskunnallisiin asioihin osallistuminen tai vaikuttaminen on kunkin arolaisen henkilökohtainen oikeus, ottaen kuitenkin huomioon jääviyssäännökset.

Viestimme avoimesti, totuudenmukaisesti ja oikea-aikaisesti. Arolaisille kerromme avoimesti, rehellisesti ja nopeasti heitä koskevat asiat, myös vaikeat päätökset. Median yhteydenottoihin suhtaudumme myönteisesti ja asiallisesti.

Ympäristövastuu

Teemme liiketoimintaa koskevat päätökset Aro Systemsin parhaaksi huomioiden niiden vaikutukset elinympäristöömme. Ympäristöhaittojen vähentäminen on toimintamme keskeisiä tavoitteita ja noudatamme viranomaisten säädöksiä.

Rakentamisen tai ylläpidon aikana tehdyt valinnat sekä työmme jälki heijastuvat rakennuksen koko elinkaareen. Kiinnitämme kaikessa tekemisessämme huomiota ympäristövaikutuksiin, kuten esimerkiksi energian, eri materiaalien ja veden kulutukseen. Pyrimme jatkuvasti pienentämään jätteiden ja päästöjen määrää muun muassa järkevöittämällä huoltoajojamme, logistiikkakuljetuksiamme sekä kehittämällä varastointiratkaisujamme.

Sosiaalinen vastuu

Onnistumisemme edellytyksenä ovat ammattitaitoiset arolaiset työntekijät. Panostamme työntekijöidemme kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja mahdollisuuksiin kehittyä sekä halutessaan edetä urallaan. Työterveys, johtamisen kehittäminen, kouluttautuminen, ajankohtaiset ja laadukkaat työvälineet sekä työturvallisuus ovat aina keskiössä kehittäessämme toimintaamme. Kohtelemme kaikkia työntekijöitämme tasa-arvoisesti, oikeudenmukaisesti ja kunnioittaen. Haluamme olla arolaisille heidän luottamuksensa arvoinen työnantaja.

Työturvallisuus on toimintamme peruskivi.  Työturvallisuudesta huolehtiminen aloitetaan jo suunnitteluvaiheessa, jolloin varmistetaan turvallinen ja esteetön liikkuminen sekä työskentely työmailla ja rakennuskohteissamme.

Lisäksi panostamme työturvallisuuteen muun muassa käyttämällä laadukkaita työkaluja ja suojavälineitä. Jokaisen arolaisen velvollisuus on noudattaa turvallisia työtapoja ja ohjeita, mutta myös puuttua työturvallisuuden laiminlyönteihin välittömästi. Yhteisesti noudattamalla sovittuja sääntöjä ennaltaehkäisemme mahdolliset työtapaturmat ja terveysriskit.

Eettisten ohjeiden noudattaminen ja seuranta

Yrityksemme eettisten ohjeiden noudattaminen on kaikkien meidän arolaisten päivittäinen asia. Jos epäilet jonkun henkilön rikkovan eettisiä ohjeitamme tai periaatteitamme, tee ilmoitus alla olevan linkin kautta Whistleblowing-kanavaamme.

Aro Systemsin Whistleblowing-kanava

Käytössämme on Whistleblowing-työkalu, joka on osa EU:n whistleblowing-direktiiviä. Sen avulla haluamme vahvistaa ja varmistaa eettisten ohjeidemme toteutumista.

 1. Ihan kuka tahansa voi ja saa jättää viestin alla olevan linkin kautta, mikäli havaitsee eettisten ohjeiden väärinkäytöstä
 2. Kaikki viestit ja ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti
 3. Ilmoituksen jättäneen nimeä ei julkaista missään, eikä siitä koidu mitään seuraamuksia ilmoittajalle
 4. Ilmoituksen voi jättää myös nimettömästi
 5. Ilmoituskanava on tarkoitettu vain eettisten ohjeiden noudattamisen seurantaan, mikä koskee erityisesti väärinkäytösepäilyjä tai asiatonta toimintaa
 6. Muut toimintaamme koskevat asiat, esimerkiksi asiakaspalautteet tai kehitystoiveet, tulee osoittaa asianmukaisille vastuuhenkilöille tai käyttää www-sivuiltamme löytyvää yhteydenottolomaketta
 7. Kanava on ulkoisen palveluntuottajan toteuttama

Kanavan osoite: https://www.firstwhistle.fi/arosystems