ARO SYSTEMS OY:N PUOLIVUOTISTIEDOTE 30.6.2017

Aro Systemsin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 18,8 milj. euroa. Yhtiön vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 7 % ja liiketulos oli voitollinen. Yhtiön liiketoiminta on kehittynyt suotuisasti ja sen odotetaan jatkuvan myös toisella vuosipuoliskolla. Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan budjetin mukainen noin 45 milj. euroa ja liikevoiton noin 1,5 milj. euroa. Liikevoittoa pienentää vielä linjasaneeraustoiminnan lopettamisesta aiheutuva 0,2 milj. euron järjestelyerä. Yhtiön maksuvalmius on pysynyt hyvänä ja yhtiöllä ei ole korollisia velkoja luottolimiittejä lukuun ottamatta.

Yhtiössä on jatkettu vuonna 2016 aloitettuja tehostamistoimenpiteitä. Johtamisjärjestelmää on virtaviivaistettu ja sen prosessikuvausten sekä menettelyjen noudattamista on tiukennettu. Toiminnan laatua ja tehokkuutta on parannettu Lean-periaatteiden mukaisesti. Arolaisten työhyvinvointiin on panostettu ja siirrymme jatkossa entistä enemmän ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon. Henkilöstöjohtamisen tueksi käyttöönotettu HR-järjestelmä on sisäänajovaiheessa.

Panostukset myynti- ja asiakastyöhön näkyvät selvästi tilauskannan vahvistumisena. Asiakkaamme ovat osoittaneet meihin suurta luottamusta valitsemalla meidät yhteistyökumppaniksi useisiin merkittäviin rakennushankkeisiin kuten Ydinsairaala 1 vaihe (Lasten- ja Naisten sairaala sekä Noppa sairaala) Oulussa, TAYS:n etupihahankkeessa Tampereella ja Helsingissä Länsimetron metrovarikkohankkeessa. Huoltoliiketoiminnan toimeksiantojen positiivinen kasvu jatkui myös alkuvuoden aikana.

Vahvistuneen tilauskannan ja toiminnan jatkuvan parantamisen myötä arvioimme yhtiön liikevaihdon nousevan vuonna 2018 yli 60 milj. euroon ja yhtiön tuloksen kasvavan merkittävästi.
Kiitän asiakkaitamme meitä kohtaan osoitetusta luottamuksesta. Haluan kiittää myös kaikkia arolaisia positiivisesti sujuneesta alkuvuodesta.

Helsingissä 28. päivänä elokuuta 2017

Aro Systems Oy

 

Petri Myllyniemi
toimitusjohtaja